Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
King Energy s.r.o.

  1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na objednávky,
uzavírání smluv, dodávky a reklamace veškerého zboží, výrobků a služeb (dále i
jen „dodávka“) dodávaných King Energy s.r.o. se sídlem Purkyňova 85, Brno, 612 00 všem odběratelům (dále jen kupující) a to v případě, že na ně obě strany ve
smlouvě nebo při uzavírání smlouvy (v objednávce, v potvrzení objednávky
nebo i v jiném úkonu) odkáží dle § 1751 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník).

  1. Kupní smlouva

Smlouva o dílo Pokud se v těchto VOP používá pojem „smlouva“, pak se rozumí
smlouva kupní nebo smlouva o dílo. Pokud se v těchto VOP užívá pojem
„dodavatel“, pak se rozumí King Energy s.r.o. Práva a povinnosti stran výslovně
v těchto VOP neupravená (případně neupravená výslovným ujednáním stran) se
řídí ustanoveními občanského zákoníku vztahujícími se k smluvnímu typu
smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo. Pro rozlišení smluvního typu se použijí
ustanovení občanského zákoníku (§ 2079, 2086, 2586, 2587). Tam, kde se v
těchto VOP užívá pojem „kupující“ rozumí se tím kupující v případě smluvního
typu smlouvy kupní a objednatel v případě smluvního typu smlouvy o dílo.
Právní jednání směřující k uzavření smlouvy mohou strany činit písemně, ústně,
telefonicky nebo elektronicky a to i v případě, že elektronický úkon není opatřen
zaručeným elektronickým podpisem. Smlouva může vzniknout i faktickou
dodávkou díla. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro jiné právní jednání
související s dodávkou, reklamací apod.

  1. Povinnosti kupujícího

Kupující má povinnost uhradit cenu díla dle čl. 6 těchto VOP a dále cenu
veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele. Veškeré
informace, které kupující získal od dodavatele, se zavazuje řádně zabezpečit
proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které
by mohly poškodit dodavatele. V případě dalšího prodeje nelze vůči třetím
osobám vystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se
jeho jménem zaštiťovat.

  1. Způsob plnění a povinnosti smluvních stran

Dodavatel se zavazuje dodat řádně a včas dílo dle uzavřené smlouvy
kupujícímu a kupující je povinen jej převzít, pokud nevykazuji zjevné vady.
Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží čí díla v
důsledku vyšší moci. V takovém případě je povinen dodavatel informovat
kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a
to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky. Do doby
úplného zaplacení ceny díla, je veškerý dodaný materiál ve výlučném vlastnictví
dodavatele. Tím není dotčeno práva dodavatele na smluvní pokutu a úroky z
prodlení za opožděnou úhradu ceny (čl. 7 těchto VOP). V případě, že na místě a
v čase splnění díla není přítomen kupující nebo jeho zástupce, zavazuje
kupujícího právní úkon směřující k převzetí díla osobou oprávněnou jednat za
provozovatele obchodu nebo jiné provozovny, pro kterou je dodávka určena.

  1. Cena

Cena díla je dána individuální kalkulací dodavatele a je závazná pouze za
předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při
změně některých parametrů kalkulace, si dodavatel vyhrazuje právo na změnu
ceny. Pro právní jednání týkající se ceny platí přiměřeně čl. 2 těchto VOP.
Dohoda o ceně vznikne i tak, že kupující, který obdržel sdělení dodavatele o
výši kalkulované ceny na zboží, výrobek a službu, zašle dodavateli objednávku
na toto zboží, výrobek a službu. Dohoda o ceně vznikne rovněž i tak, že
dodavatel potvrdí kupujícímu jeho objednávku a uvede v tomto potvrzení i výši
ceny za zboží, výrobek a službu a kupující tuto cenu výslovně a prokazatelně
neodmítne do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel sdělení dodavatele o výši
ceny. Orientační ceny:

Výjezd technika od 1600,-Kč/příjezd a první konzultace, od 900,-Kč/započatá hodina
Zřízení evidenční karty spotřebiče 50Kč/ks
Provedení měření spotřebiče 70Kč/ks

  1. Platební podmínky

Právo na zaplacení celé ceny díla vzniká dodavateli splněním dodávky, resp.
okamžikem, který se považuje za splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel
vystaví kupujícímu na dílo fakturu – daňový doklad. Kupující je povinen cenu
zaplatit ve lhůtě splatnosti, která činí 10 dní od splnění dodávky, ledaže je
sjednána lhůta jiná. Dnem zaplacení se rozumí den připsání vyúčtované částky
na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně
dodavatele. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má dodavatel
právo pozastavit další dodávky díla anebo vázat dodávku na zaplacení ceny při
splnění dodávky nebo po zaplacení předem zálohy na cenu. V tomto případě
není dodavatel v prodlení se splněním dodávky. Kupující je povinen zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
a až 500 Kč za každou upomínku. Tím není dotčeno právo na úrok z prodlení v
zákonné výši.

  1. Záruka a reklamace

Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od
splnění dodávky (čl. 4 těchto VOP). Dodavatel odpovídá pouze za vady
dodávky, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek. Pro
záruku platí níže uvedené záruční podmínky. Reklamace (vytknutí vad a
uplatnění práv ze záruky) se uplatňuje elektronicky, telefonicky nebo písemnou
formou s uvedením data dodání díla a popisu vady a dále s uvedením
požadavku kupujícího na způsob řešení reklamace.

Neshodnou-li se smluvní strany na existenci vady díla, stanoví kvalitu
nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení
kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky
analýzy. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dílo povinen zaplatit
kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na
dodávku zboží se zaplacením kupní ceny. Práva, která lze uplatnit z důvodu
odpovědnosti dodavatele za vady, nelze uplatnit z titulu náhrady škody po
uplynutí lhůt k uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

7.1. Dodavatel neodpovídá za vady v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím
či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

  1. Kvalita

Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným normám stejně tak
i práce. V případě změny normy ČSN se dílo posuzuje dle platné normy v den
dokončení díla.

V Brně dne 23.1.2024 KING ENERGY